Life goes on

Xin lỗi em, phải mất tròn 1 tháng chị mới gom góp đủ cảm xúc để đặt bút viết cho em. Chị không nghĩ mình là 1 người tích cực và tươi sáng (những người đã tu thành chính quả như vậy hiếm lắm, nếu em gặp thì hãy gắng bám lấy họ đừng nhả…